ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Проект BG05M2OP001-2.011-0001" Подкрепа за успех"

От 01.10.2019 г. училищният екип продължава работата по проект BG05M2OP001-2.011-0001" Подкрепа за успех"