ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Проекти

     През последните години училището с успех реализира работата си по следните проекти:

 • През м. ноември 2022 г. училището е одобрено от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура  по Проект "Учене от крайностите" (Learning from the Extremes). 

  Проектът включва трансформация и оборудване на класна стая  със съвременна компютърна техника - преносими компютри, интерактивен дисплей, мултифункционално устройство, изграждане на оптична гигабитова и WIFI свързаност. Целта е създаване на условия за развиване на умения, свързани с творчество в дигиталните технологии, експериментална работа, свързана с усвояване на компетентности по компютърно моделиране, работа по проекти и задания с практическа  насоченост.

 • През м.март 2021 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Ряхово кандидатства и е утвърдено да участва в изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • За учебната 2020/2021 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Ряхово е утвърдено за Иновативно училище с Решение № 584 от 20 август 2020 г. на Министерски съвет.

 •  Проект  BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

        Кратка информация OUD                              Линк към сайта на проекта https://oud.mon.bg/

 • Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 • Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 • ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“ по ОП „Развитие на човешките ресурси";
 • Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП „Развитие на човешките ресурси";
 • Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа", модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития";
 • Национална програма „На училище без отсъствия, мярка „Без свободен час" - за заместване на отсъстващи преподаватели.
 • Национална програма 2010  „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”.