ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Проекти

     През последните години училището с успех реализира работата си по следните проекти:

  • През м.март 2021 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Ряхово кандидатства и е утвърдено да участва в изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  • За учебната 2020/2021 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Ряхово е утвърдено за Иновативно училище с Решение № 584 от 20 август 2020 г. на Министерски съвет.

  •  Проект  BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

        Кратка информация OUD                              Линк към сайта на проекта https://oud.mon.bg/

  • Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  • Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
  • ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“ по ОП „Развитие на човешките ресурси";
  • Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП „Развитие на човешките ресурси";
  • Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа", модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития";
  • Национална програма „На училище без отсъствия, мярка „Без свободен час" - за заместване на отсъстващи преподаватели.
  • Национална програма 2010  „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”.