ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Документи

Стратегия 2016-2020     1_Strategy   

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Anketna_karta_04, Zaqvlenie_02

Инструкция за подготовка и организация на дейностите по проекта Instruction

UUPlan-OU-Riahovo2019-2020

Мерки за повишаване качеството на образованието 2019-2020

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОУ Ряхово 2019-2020

Преместване на ученици Zaqvlenie_premestv2   Заявление за записване