ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Документи

 

Преместване на ученици Zaqvlenie_premestv2   Заявление за записване  

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Anketna_karta_04, Zaqvlenie_02

Инструкция за подготовка и организация на дейностите по проекта Instruction

 Страгегия за развитие на училището 2023-2027 г https://ou-riahovo.com/uploads/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B02023-2027.pdf