ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Документи

 

Преместване на ученици Zaqvlenie_premestv2   Заявление за записване  

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Anketna_karta_04, Zaqvlenie_02

Инструкция за подготовка и организация на дейностите по проекта Instruction